← Powrót do aktualności
22 Mar 2019

Elektroniczne sprawozdania finansowe

Szanowni Państwo,

1 października 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie o rachunkowości.

Nowelizacja ustawy wprowadziła obowiązek sporządzania sprawozdań w formie elektronicznej (w postaci pliku xml.), a także opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Nowemu obowiązkowi podlegają:

 • Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). Wysyłają one e-sprawozdania do KRS.
 • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe, obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego. Wysyłają oni e-sprawozdania do KAS.

E-sprawozdania finansowe w enova365

enova365 pozwala przygotować e-sprawozdania finansowe dla jednostek:

 • Mikro
 • Małych, korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego
 • Innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
 • Organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego

Oprogramowanie ERP enova365 umożliwia:

 • Przygotowanie e-sprawozdania w prosty sposób, zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów
 • Łatwy odczyt dokumentów. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze zyskują dedykowany wydruk e-sprawozdania pozwalający na przeczytanie jego treści przed złożeniem podpisu
 • Pełną kontrolę nad wysyłaną dokumentacją, dzięki możliwości przechowywanie plików z podpisami elektronicznymi
 • Podpisanie e-sprawozdania bezpośrednio w systemie, co znacząco skraca czas realizacji jego wysyłki
 • W przypadku kolejnych zmian w przepisach dodatkowe funkcjonalności będą udostępniane bezpłatnie w ramach aktualnej licencji

Ważne daty:

 • Sprawozdanie finansowe za 2018 rok musi zostać przygotowane w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (najpóźniej do 31 marca 2019 r.).
 • Organ zatwierdzający danej jednostki musi zatwierdzić sprawozdanie finansowe, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli maksymalnie do 30 czerwca 2019 r.
 • W ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, ale nie później niż do 15 lipca 2019 r., kierownik jednostki składa do KRS roczne sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej wraz z załącznikami.

← Powrót do aktualności
?
?
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com